Pokyny k likvidácii:
Každy spotrebiteľ je zo zákona zaviazaný vrátiť všetky použité a spotrebované batérie, resp. akumulátory. Ich likvidácia ako domového odpadu je zakázaná. Staré batérie môžu obsahovať škodlivé látky alebo ťažké kovy, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a zdravie. Staré batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach príslušnej obce a všade tam, kde sa batérie a akumulátory príslušného typu predávajú. Batérie, ktoré sme vám dodali, môžete vrátiť po ich použití do našich predajní, alebo ich odovzdať bezplatne vodičovi zabezpečujúcemu prepravu.Kontajner na smeti znamená: Batérie a akumulátory sa nesmia odhadzovať do domového odpadu.

Symboly na kontajneri na smeti znamenajú nasledovné:
Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova
Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 % kadmia
Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti

V roku 2005 nadobudol účinnosť zákon o elektrických a elektronických zariadeniach. V tomto zákone je stanovený stupeň recyklácie a zhodnotenia.

Právne predpisy zakazujú likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických starých zariadení prostredníctvom netriedeného komunálneho odpadu. Tieto zariadenia sú označené symbolom zobrazeným nižšie. Tieto zariadenia môžu obsahovať látky, ktoré majú nebezpečné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.
Súkromné domácnosti musia zlikvidovať takéto zariadenia, ktoré už nechcú používať, spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Staré zariadenie môžete bezplatne odovzdať na miestnom zbernom mieste. Informácie o stanovišti zberného miesta môžete získať u vašich orgánov mestskej alebo obecnej samosprávy.Symbol, ktorý označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení, je preškrtnutý kontajner nad hrubou čiarou.