Právo na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľom prislúcha právo na odstúpenie v súlade s nasledujúcim, pričom spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára určitý právny úkon predovšetkým na účely, ktoré nemožno zaradiť ani medzi komerčnú, ani medzi samostatnú zárobkovú činnosť:


Pokyny na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie je pri kúpnej zmluvne 14 dní odo dňa, kedy ste vy alebo vami určená tretia osoba (ktorá je iná ako prepravca), nadobudli fyzickú držbu tovaru.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (moreco GmbH, Urbanstr. 71, 10967 Berlín, Nemecko), E-Mail: prezakaznikov@moreco.sk, Telefon: +49 30 403 645 040) informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom alebo E-Mailom) o vašom úmysle danú zmluvu odvolať. Môžete použiť priložený vzorový formulár, ktorý však nie je povinný.

Ak chcete dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, aby ste poslali správu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Ak od zmluvy odstúpite, vrátime vám bez zbytočného odkladu všetky platby, ktoré sme dostali od vás vrátane nákladov na doručenie, a to najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy sme obdržali správu s oznámením o odstúpení o zmluvy. Ak s vami výslovne nie je dohodnuté inak, pri tomto vrátení platby použijeme rovnaké platobné prostriedky, ako ste použili vy pri pôvodnej transakcii. V žiadnom prípade vám nebudeme účtovať v súvislosti s týmto vrátením platby náhrady. S vrátením platby môžeme počkať dovtedy, kým nedostaneme späť tovar alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte vrátiť okamžite a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní od dátumu, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy na nasledujúcu adresu:

Moreco, c/o Ingram Micro Services GmbH
Am Sophienhof 8-10
24941 Flensburg
Nemecko

Táto lehota je splnená, ak zašlete tovar pred uplynutím štrnástich dní.

Priame náklady na vrátenie tovaru ponesiete vy. Zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru musíte niesť iba vtedy, ak túto stratu hodnoty možno vyvodiť zo zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru.

-Koniec pokynov na odstúpenie od zmluvy-Všeobecné pokyny
1) Vyvarujte sa poškodeniu a znečisteniu tovaru. Vráťte nám prosím tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a všetkými obalovými komponentmi. V prípade potreby použite ochranný prebal (ďalší obal tovaru). Ak už nemáte originálny obal, postarajte sa pomocou vhodného obalu o dostatočnú ochranu pred poškodením pri preprave.

2) Nezasielajte nám prosím späť neofrankovaný tovar.

3) Upozorňujeme, že vyššie uvedené odseky 1-2 nie sú predpokladom na účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.


Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy