1. ROZSAH PLATNOSTI
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nákupy alebo objednávky spotrebiteľov a podnikateľov prostredníctvom internetového obchodu Online-Shop moreco.sk.
  2. Spotrebiteľ je podľa § 13 BGB (nemecký Obchodný zákonník), každá fyzická osoba, ktorá uzatvára určitý právny úkon predovšetkým na účely, ktoré nemožno zaradiť ani medzi komerčnú, ani medzi samostatnú zárobkovú činnosť.
  3. Podnikateľ je podľa § 14 BGB (nemecký Občiansky zákonník) fyzická alebo právnická osoba alebo právne spôsobilé združenie súkromných osôb, ktorá koná pri uzatváraní právneho úkonu za účelom svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.
  4. Všetky nákupy a objednávky sa riadia výhradne nasledujúcimi podmienkami. Platí status všeobecných obchodných podmienok v čase uzatvorenia zmluvy.
  5. Ak kupujúci ako podnikateľ podľa § 14 BGB (nemecký Občiansky zákonník) používa odporujúce alebo dodatočné Všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa týmto ruší. A stávajú sa súčasťou zmluvy iba vtedy, ak sú výslovne písomne odsúhlasené. Platí to najmä pre protichodné potvrdenia kupujúceho s odkazom na jeho obchodné alebo nákupné podmienky.
  6. Jazyky, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s touto zmluvou, sú nemčina, angličtina a slovenčina.
 2. ZMLUVNÝ PARTNER
  1. Ponúkajúci prostredníctvom internetového obchodu je moreco GmbH, Urbanstr. 71, 10967 Berlín (Nemecko), Tel.: +49 30 403 645 040, E-Mail: info@moreco.sk
 3. ULOŽENIE TEXTU ZMLUVY
  1. Text zmluvy nebudeme ukladať. Vaše osobné údaje a údaje z objednávok si môžete kedykoľvek prezrieť na vašom zákazníckom účte (prihlasovacia (nalogovacia) oblasť), ak ním disponujete.
 4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Popisy produktov a fotografie v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky predávajúceho a nepredstavujú skutočné zobrazenia skutočného produktu, ale sú zobrazením príkladu produktu. Slúžia na predloženie záväznej ponuky kupujúcemu.
  2. Kupujúci môže najskôr vložiť do nákupného košíka produkty predávajúceho nezávisle a jeho osobné údaje pred odoslaním jeho záväznej ponuky kedykoľvek upraviť, použitím opravných pomôcok poskytnutých a vysvetlených v objednávkovom procese.
  3. Nákupný košík môžete kedykoľvek zmeniť pred dokončením procesu objednávky prostredníctvom navigačnej lišty. Pred konečným odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať všetky informácie. Zobrazia sa chyby pri vkladaní dát; kupujúci je vyzvaný, aby opravil príslušné vstupné polia na vkladanie dát. Okrem toho má kupujúci možnosť kedykoľvek prerušiť nákup tým, že opustí webstránku internetového obchodu. Objednávka sa odosiela na konci procesu objednávania online kliknutím na tlačidlo "Kúpiť teraz". Ihneď po odoslaní objednávky bude objednávka potvrdená e-mailom.
  4. Kedy sa zmluva s nami realizuje, závisí od spôsobu platby, ktorý ste si vybrali:

   PayPal: V procese objednávky bude kupujúci presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa platobných služieb online PayPal. Kupujúci môže špecifikovať svoje platobné údaje a potvrdiť platobný príkaz službe PayPal. PayPal je požadovaný predávajúcim po doručení objednávky v internetovom obchode na iniciovanie platobnej transakcie, čím predávajúci akceptuje ponuku kupujúceho.

   Platba vopred: Predávajúci prijme objednávku zaslaním automaticky generovaného potvrdenia e-mailovej objednávky, v ktorom je kupujúci informovaný o bankových údajoch.

   Kreditná platobná karta: Odoslaním objednávky odovzdávate aj údaje o kreditnej karte. Po Vašom legitimizovaní ako držiteľa karty, požiadame eminenta vašej kreditnej karty o iniciovanie platobnej transakcie a tým prijatie vašej ponuky.

   Všetky ostatné spôsoby platieb: Vašu ponuku akceptujeme prostredníctvom automaticky vygenerovaného potvrdenia e-mailovej objednávky.
  5. Ak objednávka z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť byť akceptovaná, kupujúci bude o tom ihneď informovaný. V takomto prípade predávajúci okamžite vráti platby už uskutočnené kupujúcim.
 5. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Ak je kupujúci spotrebiteľ (pozri bod I. 2), má právo v prípade zmluvy o predaji uzatvorenej na diaľku na odstúpenie od zmluvy. Podrobnosti o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v pokynoch na odstúpenie od zmluvy.
 6. CENY
  1. Pokiaľ nie je v popise výrobku uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny, ktoré zahŕňajú DPH. V prípade potreby sú dodatočné náklady na dodanie a prepravu uvedené v príslušnom popise výrobku.
  2. Ponukové ceny sú platné pokým sú postačujúce zásoby alebo počas obdobia určeného predajcom.
  3. Pokiaľ obchodné podmienky zľavovej akcie nestanovujú inak, zľavy sa v prípade zľavovej akcie, ktorú organizuje obchodník v internetovom obchode, nespočítavajú.
 7. PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. V internetovom obchode predávajúceho má kupujúci k dispozícii tieto spôsoby platby:

   Platba vopred: Ak si vyberiete spôsob platby vopred, poskytneme vám naše bankové údaje v potvrdení objednávky elektronickej pošty. Platba je splatná do 7 dní.

   Kreditná karta: Odoslaním objednávky odovzdávate aj údaje o kreditnej karte. Po vašej legitimizácii ako oprávneného držiteľa karty vyzveme eminenta kreditnej karty bezprostredne po objednávke k spusteniu platobnej transakcie. Platobnú transakciu automaticky vykoná eminent kreditnej karty a pripíše sa na ťarchu vašej karty.

   PayPal: Počas procesu objednávania budete presmerovaný na webovú stránku online poskytovateľa služby PayPal. Aby ste mohli zaplatiť sumu faktúry prostredníctvom služby PayPal, musíte sa tam zaregistrovať, resp. sa najskôr zaregistrovať, legitimizovať pomocou prístupových údajov a potvrdiť nám platobný príkaz. Po zadaní objednávky v internetovom obchode požiadame spoločnosť PayPal, aby iniciovala platobnú transakciu. PayPal automaticky bezprostredne potom vykoná platobnú transakciu. Ďalšie informácie získate počas procesu objednávania.

   Faktúra: Kupujúci zaplatí sumu faktúry po prijatí tovaru a faktúry bankovým prevodom na uvedený bankový účet. Moreco si vyhradzuje právo, ponúknuť nákup na faktúru až po úspešnej kontrole bonity.
  2. Pokiaľ nie je pri jednotlivých spôsoboch platby uvedené inak, sú platobné nároky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy splatné okamžite.
 8. DODACIE A EXPEDIČNÉ PODMIENKY
  1. Ak nie je dohodnuté inak, dodávka sa uskutočňuje na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim. K uvedeným cenám produktov sa ešte pridávajú expedičné náklady. K uvedeným cenám produktov sa ešte pridávajú expedičné náklady. Viac informácií o výške nákladov na expedíciu nájdete pri ponukách, ako aj v rubrike Možnosti dopravy a platby.
  2. Ak pošle dopravca expedovaný tovar späť predávajúcemu, pretože doručenie kupujúcemu nebolo možné, znáša náklady na neúspešné doručenie kupujúci, pokiaľ nebola dosiahnutá hodnota objednávky pre bezplatné doručenie.
   1. To neplatí, ak kupujúci nie je zodpovedný za okolnosti, ktoré viedli k tomu, že nebolo možné doručenie.
   2. To neplatí, ak kupujúci dočasne nemohol prijať ponúkanú službu, ak ju predávajúci neoznámil v primeranej lehote vopred.
   3. Okrem toho to neplatí v súvislosti s nákladmi na zásielku, ak kupujúci účinne uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pri účinnom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúcim sa na vrátenie nákladov vzťahujú príslušné ustanovenia pokynov na odstúpenie od zmluvy.
 9. ŠKODY PRI PREPRAVE
  1. Pre spotrebiteľa:
   Ak sú tovary dodané so zjavným poškodením pri preprave, je potrebné, aby ste chyby čo možno najskôr reklamovali u doručovateľa a neodkladne nás kontaktovali. Zmeškanie reklamácie alebo nadviazania kontaktu nemá vonkoncom žiadne dôsledky na vaše zákonné nároky a na ich presadenie, predovšetkým na ich záručné práva. Pomáhate nám však uplatniť naše vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnému poisteniu.
  2. Pre podnikateľov:
   Riziko náhodnej skazy, alebo náhodného zhoršenia prechádza na Vás hneď ako sme odovzdali tovar špeditérovi, dopravcovi alebo osobe, resp. inštitúcii, ktorá realizuje prepravu. Medzi obchodníkmi platí povinnosť kontroly a reklamačná povinnosť podľa § 377 HGB (nemecký Obchodný zákonník). Od oznámenia stanoveného v horeuvedenom sa upúšťa a tovar sa považuje za schválený, pokiaľ nejde o nedostatok, ktorý nebol viditeľný pri kontrole. To neplatí, ak sme ľstivo nejakú chybu zamlčali.
 10. ZÁRUKA
  1. Platia zákonné predpisy ohľadom záruky pre spotrebiteľov (pozri bod I, 2).
  2. Ak zákazník koná ako spotrebiteľ, je záručná lehota pri použitých tovaroch jeden rok od dodania tovaru, stopy opotrebovania a používania sú z toho vylúčené.
   1. Toto neplatí, pokiaľ sa ručenie týka zodpovednosti za ujmy na živote, telesné poškodenia alebo poškodenia zdravia a to na základe úmyselného alebo nedbanlivého zanedbania povinností spoločnosti moreco GmbH, alebo úmyselného alebo nedbanlivého zanedbania povinností niektorého z jej zákonných zástupcov alebo poverencov.
   2. Toto neplatí, pokiaľ sa ručenie týka iných škôd a to na základe úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností zo strany užívateľa alebo úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností jeho zákonných zástupcov alebo pomocníkov.
  3. Ak nám objednávku zadáte ako podnikateľ, platí nasledovné:
   1. Dodaný tovar má kupujúci skontrolovať, pokiaľ je to možné s ohľadom na riadny obchodný postup, ihneď po jeho doručení. Ak sa vyskytne nejaký nedostatok, predávajúci musí byť okamžite upovedomený formou oznámenia. Ak kupujúci upustí od oznámenia stanoveného v horeuvedenom, tovar sa považuje za schválený, pokiaľ nejde o nedostatok, ktorý nebol viditeľný pri kontrole. Ak sa takýto nedostatok objaví neskôr, oznámenie sa musí uskutočniť ihneď po jeho zistení, inak sa tovar považuje aj s ohľadom na tento nedostatok za schválený. § 377 HGB (nemecký Obchodný zákonník) zostáva nedotknutý. Kupujúci nie je zbavený ani v prípade postihu povinnosti kontroly podľa § 478 BGB (nemecký Občiansky zákonník). Ak nedôjde v takýchto prípadoch okamžite k oznámeniu nedostatku, uvádzaného odberateľom (zákazníkom), považuje sa tovar s ohľadom na tento nedostatok za schválený.
   2. Ak je zistený nedostatok, predávajúci, berúc do úvahy druh tohto nedostatku a oprávnených záujmov kupujúceho, je oprávnený stanoviť typ dodatočného plnenia. Dodatočné plnenie u týchto zmlúv sa považuje za neúspešné po neúspešnom treťom pokuse. Tento odsek sa neuplatňuje v prípade regresu podľa § 478 BGB (nemecký Občiansky zákonník).
   3. Pri dodatočnom plnení v dôsledku nedostatkov je predávajúci povinný niesť náklady, ktoré sú na to potrebné, predovšetkým prepravné náklady, náklady na dopravnú infraštruktúru, pracovné náklady, materiálové náklady, keď sa tieto tým nezvýšia tým, že sa tovar premiestnil na nejaké iné miesto, alebo sídlo, alebo komerčnú pobočku kupujúceho, ako tam, kde sa dodával. Tento odsek sa neuplatňuje v prípade regresu podľa § 478 BGB (nemecký Občiansky zákonník).
   4. Nároky kupujúceho za nedostatky vrátane nárokov na náhradu škody sa stávajú premlčané po uplynutí jedného roka. Neplatí to v prípade regresu podľa § 478 BGB (nemecký Občiansky zákonník), a ďalej to neplatí v prípadoch podľa §§ 438 ods. 1 č. 2 BGB, ako aj podľa § 634a ods. 1 č. 2 BGB. Toto neplatí ani pre nároky na náhradu škody za ujmy na živote, telesné poškodenia alebo poškodenia zdravia a to na základe úmyselného alebo nedbanlivého zanedbania povinností predajcom, alebo jeho poverencami.
  4. Premlčacie lehoty uvedené v odsekoch 2. a 3. neplatia pre nároky na náhradu škody v prípade úmyslu alebo ľstivého zatajenia nedostatku alebo ak spoločnosť moreco prevzala záruku za kvalitu predmetu dodávky. Okrem toho neplatia nároky na náhradu škody kvôli vecným nedostatkom v prípade ujmy na živote, telesného poškodenia alebo zdravia, pri nárokoch podľa Zákona o ručení za produkt, pri porušení povinností z hrubej nedbanlivosti alebo pri zavinenom porušení podstatných zmluvných povinností. Podstatné zmluvné povinnosti sú také zmluvné povinnosti, ktorých plnenie na jednej strane umožňuje riadnu realizáciu zmluvy ako celku a na ktorých plnenie sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť a na druhej strane, ktorých porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy.
  5. Škody spôsobené neodbornými opatreniami kupujúceho, alebo opatreniami kupujúceho pri používaní, pripájaní, obsluhe a skladovaní, neoprávňujú k nároku voči spoločnosti moreco, pokiaľ sa tento nedostatok vyskytol ich dôsledkom.

   To platí napríklad pri:

   - neodbornom používaní alebo oprave, či otvorení tohto produktu treťou - stranou,
   - použití nekompatibilného príslušenstva (napr. nabíjací kábel alebo adaptér),
   - poškodení vlhkosťou, pádom, nárazom,
   - použití orezaných alebo vylisovaných SIM kariet.
   - ak je prístroj skrivený, automaticky sa ruší akákoľvek záruka.
  6. Spoločnosť Moreco nenesie zodpovednosť za stratu údajov. Pred zaslaním chybného tovaru musí kupujúci na svoje vlastné náklady a na vlastné riziko vykonať úplné zabezpečenie (zálohovanie) údajov.
  7. Ak sa produkt nedá už opraviť, vymení sa, alebo sa vystaví dobropis maximálne vo výške zaplatenej nákupnej ceny a kúpna cena sa vráti kupujúcemu ponížená.
 11. RUČENIE
  1. Neustále zodpovedáme bez obmedzenia za nároky z dôvodu škôd spôsobených nami, našimi zákonnými zástupcami alebo poverencami

   - vyplývajúcich z ujmy na živote, tele alebo zdraví,
   - v prípade úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinnosti,
   - pri prísľube záruky, pokiaľ to bolo dohodnuté, alebo
   - pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti zákona o ručení za produkt.
  2. Pri porušení podstatných zmluvných povinností, ktorých plnenie na jednej strane umožňuje riadnu realizáciu zmluvy ako celku a na ktorých plnenie sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne (hlavné) povinnosti) z dôvodu škôd spôsobených na základe ľahkej nedbanlivosti nami, našimi zákonnými zástupcami alebo poverencami, je ručenie ohraničené výškou škôd predpokladateľných pri uzatvorení zmluvy, so vznikom ktorých sa musí štandardne počítať. V ostatnom sú nároky na náhradu škody sú vylúčené.
 12. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  1. Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Ak je kupujúci v omeškaní platby alebo neplní z vlastnej viny iné podstatné zmluvné povinnosti, je predávajúci oprávnený, odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie tovaru s výhradou, alebo v prípade potreby požiadať o postúpenie nárokov kupujúceho na vrátenie voči tretej osobe.
 13. JURISDIKCIA / PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY
  1. Ak ste podnikateľ, uplatňuje sa nemecké právo s vylúčením zákona OSN o predaji.
  2. Ak ste obchodníkom v zmysle Obchodného zákonníka, právnickou osobou podľa verejného práva alebo verejno právnym špeciálnym fondom verejného práva, výlučnou právomocou pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a vami je naše sídlo podnikania.
 14. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV - UROVNÁVNIE SPOROV
  1. Urovnávanie sporov, článok 14 ods. 1 nariadenia o urovnávaní sporov ODR v záležitostiach spotrebiteľov („OS-Platforma“)
   Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľov o európskej online platforme pre mimosúdne urovnávanie sporov medzi kupujúcimi a predávajúcimi, vrátane kúpnych zmlúv na internete. Európska online platforma na urovnávanie sporov je k dispozícii na nasledujúcom linku:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
  2. Účasť na alternatívnom riešení sporov („AS“), § 36 VSBG (Zákon o alternatívnom urovnávaní sporov)
   Predávajúci nie je ochotný, ani povinný zúčastniť sa konania na urovnanie sporu pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov.

06.02.2019

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti moreco GmbH
Reklamačný formulár